TietosuojaselosteKauneuspiste Joanna ajanvaraus- ja asiakasrekisteri
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä
Kauneuspiste Joanna
Kotkatie 6 C 28
02620 Espoo
y-tunnus: 2371713-5
puh. 045 138 7742

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
rittäjä Jenni Rainola

3. Rekisterin nimi
Kauneuspiste Joanna ajanvaraus- ja asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Henkilötietoja käsitellään asiakkaan palvelemiseksi sekä asiakkaiden ajanvarausten ja ostojen arkistoimiseksi. Tietoja käytetään myös markkinointiin, mikäli asiakas on antanut siihen luvan.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraavat tiedot: asiakkaan etu- ja sukunimi, puhelinnumero, postiosoite ja sähköpostiosoite Rekisteri sisältää tiedot asiakkaan ostetuista palveluista ja tuotteista.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjä rekisteröi Kauneuspiste Joannan asiakkaasta ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa ajanvarausta käyttäessään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille eikä tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä säilytetään sähköisesti ja on suojattu salasanoin, palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti yllä mainitussa osoitteessa. Tarkastuspyyntöä henkilökohtaisesti esitettäessä on asiakkaalla oltava mukana henkilöllisyystodistus.

11. Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.