Tietosuojaseloste

Kauneuspiste Joanna ajanvaraus- ja asiakasrekisteri
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä
Kauneuspiste Joanna
Karakalliontie 2 A
02620 Espoo
y-tunnus: 2371713-5
puh. 045 352 4011

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Yrittäjä Jenni Rainola

3. Rekisterin nimi
Kauneuspiste Joanna ajanvaraus- ja asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Rekisteriä käytetään ainoastaan Kauneuspiste Joannan ja asiakkaan väliseen asiakassuhteen ylläpitoon. Henkilötietoja käsitellään asiakkaan palvelemiseksi, palvelujen tarjoamiseen, asiakkaiden ajanvarausten ja ostojen arkistoimiseksi ja laskutukseen liittyen. Tietoja käytetään myös markkinointi ja uutisviestintään, vain jos asiakas on antanut siihen luvan. Henkilötietoja käsitellään myös mahdollisten reklamaatioiden ja muiden vaatimusten selvittämisen edellyttämissä tarkoituksissa.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot
Henkilön perustiedot ja yhteystiedot: asiakkaan etu- ja sukunimi, puhelinnumero, postiosoite ja sähköpostiosoite. Asiakkaan suostumuksella tallennamme tiedot allergioista ja-/tai sairauksista, jotka voivat estää hoidon turvallisen suorittamisen.
Rekisteri sisältää tiedot asiakkaan ostetuista palveluista ja tuotteista.
Henkilön suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta kasvotusten, asiakastieto lomakkeella, puhelimitse, sähköpostilla tai pikaviestimillä.

7. Henkilötietojen säilytysaika
Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään niin kauan ja siinä laajudessa kuin se on tarpeellista niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty.

Henkilötietojen säilyttämisen tarvetta arvioidaan kerran vuodessa ja asiakasrekisteriin rekisteröityä henkilöä koskevat henkilötiedot poistetaan rekisteristä, jos asiakkaan edellisestä käynnistä on kulunut yli kaksivuotta eikä asiakas tässä ajassa ole käyttänyt Kauneuspiste Joannan palveluita ja-/tai tuoteostoja.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä säilytetään sähköisesti ja on suojattu salasanoin, palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

10. Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

11. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti yllä mainitussa osoitteessa. Tarkastuspyyntöä henkilökohtaisesti esitettäessä on asiakkaalla oltava mukana henkilöllisyystodistus.

12. Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

Scroll to Top